Av stiftelsen tidigare beviljade projekt
2018
Projektets benämning
Bidragsmottagare
"Hjälpåtgärder efter misslyckad skogsodling på förvildade och frostlänta hyggen inom det jämtländska silurområdet"
Skog Dr Göran Hallsby på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå
2017
Projektets benämning
Bidragsmottagare
"Planteringspunktens betydelse vid långsiktig utvärdering av tillväxt och överlevnad på tall och gran i Norrland"
Adam Klingberg och Johan Westin, Skogforsk, Sävar
"New approaches to the prevention of fungal disease in young trees inspired by beneficial soil bacteria"
Lauren S McKee, Division of Glycoscience, School of Biotechnology, KTH, Stockholm
2015
Projektets benämning
Bidragsmottagare
"Utveckling av utbildningslaboratorium för fjärranalys av skog med modern teknik"
Tekn doktor Mattias Nyström och jägmästare Jonas Bohlin, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
"Förstärkning av skogsplantors försvarsförmåga genom miljövänlig behandling av frön och unga plantor"
Tekn doktor Cecilia Laurell och docent Anna Ohlsson, KTH, AlbaNova Universitetscenter, Stockholm
2013
Projektets benämning
Bidragsmottagare
"Älgens födobeteende i ett riskfyllt landskap".
Doktorand Ellinor Sahlén, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och North Carolina State University, USA
"Bedömning av risken för ökade härjningar av skadedjur i granbestånd vid förändring av klimatet".
Doktor Anouschka Hof, Umeå universitet
2012
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Docent Anna Hedström Ringvall och biträdande professor
Ola Lindroos, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
"Den praktiska betydelsen av sporkontaminationer av rotticka".
Doktorand Anna Gunulf och biträdande professor Jonas Rönnberg, institutionen för sydsvensk skogsforskning, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
2011
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Skogsstyrelsens barkborregupp, Anna Marntell, Sundsvall
och Maria Strand, Bräcke
2010
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Claes Sturesson och Jonas Rönnberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp samt Maria Sandsten, Hans Persson och Andreas Jakobsson, Lunds Tekniska Högskola
2009
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Skog doktor Göran Hallsby, fil doktor Anders Jäderlund och professor Marie-Charlotte Nilsson-Hegetorn, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Professor Iwan Wästerlund och professor emeritus
Bengt Ager, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
2008
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Docent Torkel Berglund, fil dr Anna Ohlsson, KTH, AlbaNova Universitetscentrum, Bioteknologi, Stockholm
2007
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Skog D Christer Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Siljansfors fösökspark, Mora
Professor Björn Elfving och forskare Tommy Mörling, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
Delfinansierad kartläggning av virulens hos rotticka (som orsakar granens rotröta).
Docent Åke Olson, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
2006
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Askåterföring och skogsproduktion - anläggning av fältförsök i Norrland.
Staffan Jacobson, Ulf Sikström, Skogforsk, Uppsala Science Park, Uppsala
Finns det en kemisk förklaring till varför miniplantan inte blir angripen av snytbaggar?
Professor Anna-Karin Borg-Karlsson, KTH, Inst. för kemi, grp för ekologisk kemi, Stockholm professor Bo Långström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsentomologi, Uppsala
Naturprodukter som växtskydd mot klövviltsbetning.
Docent Kerstin Sunnerheim, Inst. för Naturvetenskap, Mittuniversitetet, Brunflo professor Roger Bergström, Skogforsk, Uppsala Science Park, Uppsala
2005
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Anläggning av föryngringsförsök med olika markberedningsmetoder i Härjedalen.
Skog D Christer Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Siljansfors fösökspark, Mora
Assistant professor Rosario García Gil, bitr professor Anders Fries, Inst för skogl. genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå
Professor Urban Bergsten, forskarstud Thomas Ulvcrona, SLU, Vindelns försöksparker, Vindeln professor Henrik Lindberg, Trämaterialteknik, Luleå tekniska universitet, Skellefteå
2004
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Kolarna.
Bertil Delin, Österskär
Husås, en bys historia och historier.
Viktor Magnusson, Sundsvall
Försök i Bräcke med praktisk produktionsoptimering under en treårsperiod.
Johan Berg, Mattias Carlsson, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
Vedegenskaper och mikrofibrillvinkel i tall, analys och bestämning av kopplade gengrupper.
Docent Anders Fries, Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå
Studie över effekten av betningsskador av älg på contortatallens virke.
Skog D Nils Pettersson, forskningsing Ulf Karlmats, MNT Inst, Högskolan Dalarna, Borlänge
Pilotstudie: ”En gemensam europeisk skogspolitik?”
Theresé Andersson, Umeå
2003
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Skog D Jonas Rönnberg, doktorand Mathias Berglund, Inst. för Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU, Alnarp
2002
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Betydelsen av ålder och diameter hos färska granstubbar för sporinfektioner av rottickan i Sverige.
Skog doktor Jonas Rönnberg samt Eric Agestam och Mattias Pettersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
Är det en myt att det är mer svårföryngrat på nord- än sydsluttningar i nordliga höglägen?.
Docent Clas Fries och Mikael Ottosson Löfvenius, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Anläggning av demonstrationsytor i undervisningssyfte.
Jägmästare Maria Strand, ForeCare AB, Östersund
Näringstillförsel i ungskog, främst gran (utvidgning av tidigare projekt).
Civiljägmästare Paul Willén, Gävle och skog doktor Johan Berg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp
Skogsbetet i Klövsjö.
Professor Lars Kardell, Uppsala
Utveckling av röjningsaggregatet ”Kedjeklingan”.
Olle Hemmingsson, Gärdsta, Hallen
Utveckling av Trädspiken.
Erland Lundgren, Backe
2001
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Effekter av röjning på virkets kvalitetsegenskaper hos tall.
Skog doktor Nils Persson och forskningsingenjör Ulf Karlmats, Högskolan Dalarna, Borlänge
Anläggning av klonarkiv och fröplantage av masurbjörk.
Skog doktor Owe Martinsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Vidareutveckling av kranspetsmonterat frösåddaggregat.
Nils Olov Berntsson, Solberg
Utveckling av exkursioner för kunskapsförmedling om skogssådd
Jägmästare Maria Strand, ForeCare AB, Östersund
Förädling av vedfiberns egenskaper hos tall: ärvbarhet och korrelation med tillväxtegenskaper.
Docent Anders Fries, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och skog doktor Tore Ericsson, SkogForsk, Sävar
Docent Anders Karlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och professor Roger Bergström, Svenska Jägarförbundet, Uppsala
2000
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Höjd- och kvalitetsutveckling efter röjning genom toppning av bistammar.
Docent Arne Albrektsson och sko doktorerna Anders Karlsson och Tomas Nordfjell alla på Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Inväxning i fullskiktad granskog.
Doktor Lars Lundqvist och doktorand Kristina Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Praktisk produktionsoptimering av gran under en treårs-period.
Skog doktor Johan Berg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Intensivodling av gran mot praktisk tillämpning.
Skog doktor Johan Berg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala och civiljägmästare Paul Willén, Gävle
Skogsägaren inför 2000-talet.
Skog doktorerna Gun Lidestav och Tomas Nordfjell, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå
Skog D Maarit Kalela Brundin, Skogsmuseet, Lycksele
1999
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Till uppförande av älghägn på planterade ytor av gran och björk i Klövsjö.
Delfinansiering av förstudie av metoder för produktion av kraftmassa i anslutning till projektet LVC 2000.
1998
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Plant- och markstudier i gödslingsförsöket D 164 Billingsjön.
Delfinansiering av förstudie av metoder för produktion av kraftmassa i anslutning till projektet LVC 2000.
1997
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Lövröjning genom brytning.
Expositionens betydelse för överlevnad och tillväxt hos fem barrträdsarter 10 år efter plantering i ett kärvt klimatläge.
Utveckling av stamkvistningsredskap.
Minnesskrift för att dokumentera verksamheten vid skogsskolor i norra Sverige.
Markberedningens inverkan på överlevnad, volymutveckling samt träd- och vedegenskaper hos tall.
1996
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Barr och skottförluster på tall.
Slutföra projektet om olika faktorer som påverkar sambandet mellan älgtäthet och skador.
Fortsatt undersökning av kott- och fröproduktion i fröträd av tall.
Lövröjning genom brytning.
Examensarbete: Naturlig föryngring av gran under högskärm
Historisk forskning om försäljning av Husåböndernas skog.
1995
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Slutförande analys och bearbetning i projekt: Markberedningens inverkan på skogsmarkens växtnäringshushållning.
Undersökning av kott- och fröproduktion i fröträd av tall.
Variation i vedstruktur beroende på proveniens och förband hos tall i inre Norrland.
1994
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Alternativ markberedning vid föryngring av skogsmark i Norrlands inland.
Skogsvårdens inverkan på naturmiljön.
1993
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Undersökning av stabilitet hos kulturer av tall och contorta-tall i Norrland.
Kunskapsutveckling inom området skogssådd och naturlig föryngring.
Utveckling av postningsklave främst för mindre sågverk.
1992
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Barr- och skottförluster på tall - en metodstudie med enskilda grenar som försöksenheter.
Alternativ markberedning vid föryngring av skogsmark i Norrlands inland.
Utveckling av "Gärdsta fräsen" med mikropreparering samt vetenskaplig resultatuppföljning.
1991
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Produktion i norrländska höglägen.
Databearbetning och analys av material inom projektet: Ekologiska effekter av hyggesbränning.
Anskaffning av digital teodolit och avståndsmätare.
Produktion av löromedel i anpassad aptering och grunder för sågning i en enmanscirkelsåg.
Examensarbete: Norske skog AB:s virkestransporter från Jämtland till Norge och olika effekter av det.
1990
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Undersökning av förutsättningarna för etablering och tillväxt av beståndsföryngring, speciellt i Norrlands inland.
Forskningsprojekt om utgångsförbandets inverkan på beståndsutveckling.
Snödjupets betydelse för plantors utveckling.
Inventeringsverksamhet och genomgång av äldre herbarier.
Utveckling av system för hästens användning i skogsbruket.
Inköp av persondator för älgforskningsprojekt.
1989
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Uppföljning av projektet. Ungskogsvård (Norrlands inland)-2.
Skogshushållning och skogstillstånd under 1800-talet vid Ammerån i Jämtland.
De genetiska skillnaderna mellan olika Skogsföryngringsmetoder i Norrland.
Utveckling av hästdragen doning med bensindriven kran.
1988
Projektets benämning
Bidragsmottagare
Uppföljning av projektet. Ungskogsvård (Norrlands inland)-1.
Markanvändning i en jämtlandsk by från början av 1800-talet till idag.