Multifunktionell impregnering av gran med Linotech-processen - en examensarbetarskola
Sammanfattning
Syftet med projektet var att genom examensarbeten, där träråvaranföljs genom en industriell träförädlingsprocess, speciellt när det gäller ta fram kunskapsunderlag för att anpassa råvaran och impregnerings-processerna till olika slutanvändares krav. Två examensarbeten har genomförts inom projket:
Sjöström A. 2088. Initial fuktkvots inverkan på fördelning av infärgad linolja i tall och gran.
Fredriksson M. 2007. Dimensionsstabilitet hos linjeoljeimpregnerat trä. Fuktupptagning och svällning hos linoljeimpregnerad gran (Picea abies) och linoljeimpregnerade träfiberskivor TVBM-5073, Lund.
De viktigaste resultaten från dessa båda projekt är att linoljan fungerar som en bärare av partiklar in i veden. Partiklarnas storlek och egenskaper påverkar inträngningen av dem i veden. Linoljan tränger inte in i cellväggen. Vattenupptaget i veden bromsas av linoljeimpregneringen men hindras inte totalt. Sammantaget betyder detta att användningen av linoljeimpregnering lämpar sig bättre för användning ovan mark och att det finns möjligheter att utveckla ytterligare användning av linoljeimpregnering.