Förbehandling av unga barrträdsplantor - för en bra start på livet i det fria
Sammanfattning
Målet med detta applikationsinriktade projekt är att skapa alternativ till användning av miljötoxiska kemikalier inom skogsbruket, speciellt när det gäller skydd mot snytbaggar. Vi vill undersöka möjligheten till en bred aktivering av försvarsfunktioner hos växter i allmänhet och tall och gran i synnerhet. Vår arbetshypotes är att breda försvars- påslag hos växter är kopplade till epigeniska processer som inbegriper ett cellulärt minne för genaktivering; ett minne som kan ärvas från cell till cell. Genom att påverka växter när de är mycket unga (i plantskolan) försöker vi aktivera och etablera ett kraftfullare försvar som de via ett cellulärt minne har med sig ut i fält och som varar åtminstone under en del av deras känsliga ungdomsperiod. Som metafor kan man använda beteckningen härdning, som i detta fall sker via en direkt biokemisk påverkan Vi använder naturliga och icke toxiska substanser för denna påverkan. Våra preliminära resultat pekar på skyddseffekter mot både snytbaggegnag och torkstress. Vi ser dessutom epigenetiska effekter (sänkt DNA-metylering) i behandlade plantor. Vi ser här början på en ny strategi att stärka skogsplantors försvar mot olika typer av angrepp.