Icke destruktiv identifiering av rotröta i träd med hjälp av akustiska metoder
Sammanfattning
Ultraljud och akustisk impedans användes för att empiriskt undersöka rötat och friskt trä. Det undersökta trädslaget var gran (Picea abies (L.) Karst.) och rötan utgjordes av rotticka (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Den påvisades av att hastigheten för ultraljudspulsen minskade drastiskt i rötat trä jämfört med hastigheten i den friska veden. Gångtiden för signalen ökade på motsvarande sätt i det rötade träet jämfört med gångtiden i det friska träet. Det resulterande spektrumet från de akustiska impedans mätningarna påvisade skillnader mellan rötat och friskt trä som kan hänföras till rötan i veden. Det krävs emellertid fler mätningar för att säkerställa skillnaderna som uppmättes med den akustiska impedansen.